POLSKA FEDERACJA SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH

zaprasza na XVIII edycję szkolenia w dziedzinie uzależnień

w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień i Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

2021-2024

 

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze uzależnień. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu Instruktora Terapii Uzależnień lub Specjalisty Psychoterapii Uzależnień przyznawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku tj. m.in. wprowadzenie do psychopatologii i  psychoterapii,  koncepcje uzależnienia               i psychoterapii osób uzależnionych, oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów, leczenie farmakologiczne w terapii osób uzależnionych, pracę terapeutyczną z bliskimi osób uzależnionych; pracę z grupami specyficznymi, prawne aspekty używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi: 994 godzin zajęć dydaktycznych (w tym: 814 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowo-seminaryjno-treningowych oraz 80 godzin stażu klinicznego                  i 100 godzin superwizji)

 

Tytuł Specjalisty Psychoterapii Uzależnień uzyskać może osoba spełniająca kryteria wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 21 sierpnia 2018 roku (artykuł 27 ust.7) tj. posiadająca tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub uzyskała tytuł magistra po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalną, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

 

Tytuł Instruktora Terapii Uzależnień uzyskać może osoba p spełniająca kryteria wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 21 sierpnia 2018 roku (artykuł 27 ust.8) tj. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.

 

 

 

Całkowity koszt (zajęć teoretycznych, seminaryjnych, warsztatowych, treningu interpersonalnego i intrapsychicznego, stażu klinicznego oraz superwizji) szkolenia wynosi:

 

11 700zł

 

Istnieje możliwość opłat ratalnych. Pierwszą ratę w wysokości 1.900 zł należy uiścić przed pierwszym zjazdem szkoleniowym na konto nr: 79 1160 2202 0000 0000 5268 5514 z dopiskiem „Szkolenie: XVIII Edycja”. Dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze zajęcia. Pozostałą kwotę należy wpłacać co kwartał w wysokości 1200 zł.

Członkowie PFST korzystają ze zniżki w wysokości 5%.

 

Program zajęć szkoleniowych realizowany jest w formie wykładów (piątek-niedziela), warsztatów (czwartek lub piątek-niedziela), treningów (środa-niedziela) i seminariów (piątek-niedziela) odbywających się raz w miesiącu oraz stażów (80 godzin, minimum 10 dni) i superwizji klinicznych (100 godzin, spotkanie raz na 3-4 tygodnie trwające nie dłużej niż 8 godzin dydaktycznych) Staż i superwizja kliniczna odbywają się po zakończeniu części teoretyczno-warsztatowo-seminaryjno-treningowej szkolenia:

 

Miejsce odbywania zajęć –  Gdańsk/Sopot.

 

Uczestnicy szkolenia samodzielnie ponoszą koszty podróży oraz wyżywienia. Na miejscu dostępne jest zaplecze sanitarne i socjalne (z możliwością przyrządzania posiłków samodzielnie).

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesyłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej karta zgłoszeniowa (1) wraz z dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie skanem na e-mail:pfst@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

  1. Agrarna 2

80-298 Gdańsk.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową po zakończeniu rekrutacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 15 września 2021 r.  Pierwszy  zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach  15-17 października 2021 r

 

Wszelkich  informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 795 284 263 lub drogą e-mailowa pfst@interia.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!