Zgodnie ze Statutem PFST prowadzi działalność w następujących obszarach:

 1. Profilaktyki i redukcji szkód

 2. Promocji zdrowia, ochrony zdrowia

 3. Pomocy medycznej i działalności leczniczej

 4. Pracy socjalnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 5. Działalności charytatywnej

 6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

 7. Przeciwdziałania patologiom społecznym

 8. Ratownictwa i ochrony ludności

 9. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów

 10. Rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 11. Działań mających na celu upowszechnianie i ochronę praw i wolności obywatelskicch oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących obszarach:

 1. Tworzenie placówek i programów opartych na zasadach społeczności terapeutycznej lub społeczności korekcyjnej, szkół i placówek oświatowych, placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych, specjalistycznych placówek terapeutycznych i opiekuńczo-terapeutycznych

 2. Powoływanie placówek opartych na idei społeczności terapeutycznej adresowanych do określonych grup o specyficznych potrzebach (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, osób opuszczających zakłady karne, itp.)

 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia

 4. Propagowanie idei związanych z celami statutowymi i zadaniami Stowarzyszenia, w tym idei wspólnot społecznych oraz idei integracji najbliższego środowiska osób wykluczonych społecznie

5. Prowadzenie programów szkoleniowych w zakresie statutowych celów i zadań Stowarzyszenia

6. Powołanie Zespołu do badań jakości i efektywności programów społeczności terapeutycznych i innych programów dotyczących działań w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia

7. Tworzenie grup wsparcia dla osób zawodowo zajmujących się działalnością w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia, zapewnienie im możliwości korzystania z superwizji, pomocy prawnej, oraz ustawicznego kształcenia się i rozwoju osobistego poprzez udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach oraz stażach w placówkach zrzeszonych w Stowarzyszeniu

8. Powołanie Centrum Szkoleń i Rozwoju Zawodowego Psychoterapeutów

9. Opracowywanie i wydawanie publikacji poświęconych problematyce uzależnień i społeczności terapeutycznych oraz innych celów statutowych Stowarzyszenia

10. Pozyskiwanie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych

11. Działania związane ze współpracą z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień i społeczności terapetycznych oraz realizacją działań w zakresie innych celów statutowych Stowarzyszenia

12. Promowanie wartości etycznych i profesjonalnych.