Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych powstała oficjalnie w 1997 roku. Jest organizacją pozarządową, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i obowiązującego statutu.

Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych ma swoją siedzibę w Gdańsku, a terenem jej działalności jest obszar całego kraju. PFST  realizację swoich celów może prowadzić również poza granicami Polski. PFST może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

Działalność PFST opiera się na pracy społecznej jej członków. Głównym celem PFST jest prowadzenie wszelkiej działalności w obszarze zdrowia publicznego, promocji zdrowia, wychowania, profilaktyki, pomocy specjalistycznej, pracy socjalnej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją, potrzebujących pomocy z powodu uzależnień, ubóstwa i innych ograniczeń indywidualnych i społecznych.

Cel ten realizowany jest m.in. przez:

  • promowanie i rozwój nowych form pracy z osobami uzależnionymi, opartych na filozofii i założeniach społeczności terapeutycznych,
  • dbałość o jakość świadczonych usług wszędzie tam, gdzie podstawowym sposobem oddziaływań terapeutycznych jest społeczność terapeutyczna,
  • inicjowanie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych na rzecz rozwoju społeczności terapeutycznych,
  • podnoszenie świadomości społecznej,
  • integracja środowisk osób profesjonalnie zajmujących się społecznością terapeutyczną i dbałość o ich rozwój zawodowy,
  • wymiana doświadczeń i współpraca z programami terapeutycznymi opartymi na zasadach społeczności terapeutycznej w Europie i na Świecie,
  • promowanie form pracy metodą społeczności terapeutycznej w ambulatoryjnych i stacjonarnych systemach pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wychowawczych i penitencjarnych
  • wspieranie wszelkich inicjatyw i działań na rzecz rozwoju społeczności terapeutycznych.

            Realizując powyższe cele, przez ponad 20 lat istnienia PFST zorganizowała wiele sympozjów, konferencji, seminariów- krajowych i zagranicznych oraz szkoleń dla środowiska osób pracujących w społecznościach terapeutycznych. W latach 1997-2002 PFST wydawała biuletyn informacyjny dotyczący sytuacji społeczności terapeutycznych w Polsce, aktualności ze świata oraz prezentowała ośrodki i osoby prowadzące społeczności terapeutyczne w Polsce. Biuletyn ten był rozprowadzony w wersji papierowej do wszystkich społeczności terapeutycznych na terenie całego kraju.

Członkami Polskiej Federacji byli i są przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, zajmujących się profesjonalną pomocą osobom uzależnionym, takich jak: Stowarzyszenie MONAR, Katolickie Stowarzyszenie „Betania”, Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne, Solidarni „PLUS”, Fundacja „Maraton”, Towarzystwo „Powrót z U”, Fundacja „Dom Nadziej” oraz osoby z ośrodków pracujących metodą społeczności terapeutycznej.

Polska Federacja była członkiem Światowej Federacji Społeczności Terapeutycznych, a obecnie jest członkiem Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. W uznaniu zasług za pomoc osobom uzależnionym Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych ustanowiła nagrodę CREDO „za serce i oddanie ludziom uzależnionym”, która w 2002 roku została przyznana Markowi Kotańskiemu, dr Vincenco Sorce, Andrzejowi Majowi- Majewskiemu, Piotrowi Adamiakowi , Piotrowi Jabłońskiemu i innym.

Od 2002 roku PFST jest jedną z pierwszych organizacji, która prowadzi w Polsce system certyfikacji psychoterapeutów uzależnień. Od 2002 do roku 2023 w XVIII edycjach szkoleniowych certyfikowanymi specjalistami psychoterapii uzależnień zostało około 1500 osób profesjonalnie zajmujących się pomocą osobom uzależnionym.