Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

zaprasza na

szkolenia specjalistyczne

 

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, seminariów, treningów i sesji superwizyjnych oraz stażów zawodowych w wybranych placówkach leczenia uzależnień. Wszystkie zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem środków audiowizualnych i najnowszych technik aktywnej edukacji. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały ( skrypty, pomoce, itp.)

Opłaty za szkolenia mogą być uiszczane w ratach różnej wysokości ( negocjowane z administratorem szkoleń.

Kierownikiem administracyjnym szkoleń jest Anna Czapska, za kształt merytoryczny zajęć odpowiada Jolanta Łazuga – Koczurowska

Zgłoszenia na określone szkolenie przyjmowane są drogą internetową albo pocztą tradycyjną a także on – line. Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej PFST  www.pfst.pl

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem : kom. + 48 795 284 263

Adres do korespondencji:

  1. Agrarna 2

80 – 298 Gdańsk

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca wychowawczo – terapeutyczna

z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka”

I EDYCJA

220 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

karta-zgłoszeniowa praca wychowawczo-terapeutyczna

Szkolenie obejmuje 150 godz. warsztatów, 70 godzin superwizji oraz tygodniowy staż w społeczności terapeutycznej dla młodzieży. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka 6 sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

  • Postępowanie diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka
  • Interwencje korekcyjno – terapeutyczne w codziennej pracy wychowawczej
  • Społeczność terapeutyczna jako skuteczna metoda pracy z grupą
  • Profilaktyka zachowań ryzykownych
  • Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Po odbyciu warsztatów uczestnicy szkolenia odbywają tygodniowe staże w społecznościach terapeutycznych w rekomendowanych ośrodkach leczenia , terapii i rehabilitacji uzależnień, a następnie przez okres 6 miesięcy superwizują własną pracę podczas comiesięcznych sesji superwizyjnych. Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

Koszt szkolenia : 3310,00 zł

Z A P I S Y na szkolenie do 30 września 2024.

Terminy poszczególnych zjazdów oraz superwizji zostaną podane po zebraniu się grupy.

 

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym

VII EDYCJA

160 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

karta-zgłoszeniowa grupa terapeutyczna

Warsztat specjalistyczny umożliwia poznanie i nabycie umiejętności praktycznych pozwalających profesjonalistom pracującym z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniem w każdym wieku stosować strukturalną terapię grupową w warunkach ambulatoryjnych ( poradniach, punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dziennych), poszerzając tym samym zakres oferowanych usług

Szkolenie obejmuje 6 spotkań weekendowych ( piątek – niedziela) . Prowadzone jest nowoczesnymi technikami.

Z A P I S Y na szkolenie do 30 września 2024.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia : 2820,00 zł

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.

Zapraszamy

Satysfakcja gwarantowana

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca terapeutyczna z rodzinami

I EDYCJA

200 godzin

Aleksandra Lewandowska-Walter

Jolanta Łazuga – Koczurowska

karta-zgłoszeniowa praca z rodziną

Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładów i warsztatów. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

  1. terapia rodzin w rozumieniu różnych teorii (wykład z elementami ćwiczeń praktycznych)
  2. pierwsze spotkanie z rodziną w ujęciu systemowym (nawiązanie kontaktu, orientacja w potrzebach)
  3. diagnoza systemu rodziny (cykl życia rodziny, ważne wydarzenia w rodzinie)- wywiad z rodziną – struktura relacji rodzinnych,- pytania cyrkularne, linearne i strategie reflektujące
  4. praca terapeutyczna z różnymi typami rodzin, ich specyficzne problemy.

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

Z A P I S Y na szkolenie do 30 września 2024.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia : 2950,00 zł

Zapraszamy