Szkolenia specjalistyczne

Odkrycie źródła siły w samym sobie

jest w konsekwencji najlepszą przysługą

jaką możemy wyświadczyć innym ludziom

Rollo May – „Miłość i wola”

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych prowadzi szkolenia od 1997 r. Rozpoczęliśmy naszą szkoleniową działalność zanim wprowadzono w Polsce system certyfikacji zawodowej. Byliśmy inicjatorami tego systemu i jego współtwórcami przez ponad 20 lat dbając o doskonalenie i rozwój umiejętności i kompetencji osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom używającym substancje psychoaktywne. Mamy za sobą 18 edycji szkoleń certyfikujących. W prowadzonych przez zespół PFST różnych programach szkoleniowych uczestniczyło dotychczas około 10 000 osób. Zachęceniu przez uczestników tych szkoleń, odpowiadając na potrzeby środowiska profesjonalistów przedstawiamy pierwsze propozycje szkoleń na najbliższe lata.

Zespół szkoleniowców to teoretycy i praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym, legitymujący się niekwestionowanym dorobkiem w zakresie psychoterapii, profilaktyki uzależnień, psychokorekcji oraz szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Realizujemy tylko autorskie, nowatorskie i sprawdzone programy szkoleniowe.

Wykorzystujemy najnowszą światową wiedzę i doświadczenia w zakresie profilaktyki i psychoterapii uzależnień .

.

Udział w naszych szkoleniach zapewnia:

 • Poszerzenie wiedzy i doświadczenia

 • Rozwój osobisty

 • Profesjonalizm i kompetencje

 • Niekonwencjonalny warsztat własnej pracy

 • Umiejętność stosowania nowoczesnych metod w praktyce psychoterapeutycznej z każdym klientem

 • Satysfakcję osobistą i zawodową

 • Integrację ze środowiskiem zawodowym

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych udziela swoim członkom zniżek za udział w szkoleniach w wysokości 10 %.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, seminariów, treningów i sesji superwizyjnych oraz stażów zawodowych w wybranych placówkach leczenia uzależnień. Wszystkie zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem środków audiowizualnych i najnowszych technik aktywnej edukacji. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały ( skrypty, pomoce, itp.)

Opłaty za szkolenia mogą być uiszczane w ratach różnej wysokości ( negocjowane z administratorem szkoleń.

Kierownikiem administracyjnym szkoleń jest Anna Czapska, za kształt merytoryczny zajęć odpowiada Jolanta Łazuga – Koczurowska

Zgłoszenia na określone szkolenie przyjmowane są drogą internetową albo pocztą tradycyjną a także on – line.

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem : kom. + 48 795 284 263

Adres do korespondencji:

 1. Agrarna 2

80 – 298 Gdańsk

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca wychowawczo – terapeutyczna

z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka”

I EDYCJA

220 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

Szkolenie obejmuje 150 godz. warsztatów, 70 godzin superwizji oraz tygodniowy staż w społeczności terapeutycznej dla młodzieży. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka 6 sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • Postępowanie diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka
 • Interwencje korekcyjno – terapeutyczne w codziennej pracy wychowawczej
 • Społeczność terapeutyczna jako skuteczna metoda pracy z grupą
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Po odbyciu warsztatów uczestnicy szkolenia odbywają tygodniowe staże w społecznościach terapeutycznych w rekomendowanych ośrodkach leczenia , terapii i rehabilitacji uzależnień, a następnie przez okres 6 miesięcy superwizują własną pracę podczas comiesięcznych sesji superwizyjnych. Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

Koszt szkolenia : 3310,00 zł

Zgłoszenia na szkolenie do 30 września 2024.

Terminy poszczególnych zjazdów oraz superwizji zostaną podane po zebraniu się grupy.

 

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym

VII EDYCJA

160 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

 

Warsztat specjalistyczny umożliwia poznanie i nabycie umiejętności praktycznych pozwalających profesjonalistom pracującym z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniem w każdym wieku stosować strukturalną terapię grupową w warunkach ambulatoryjnych ( poradniach, punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dziennych), poszerzając tym samym zakres oferowanych usług

Szkolenie obejmuje 6 spotkań weekendowych ( piątek – niedziela) . Prowadzone jest nowoczesnymi technikami.

Z A P I S Y na szkolenie do 30 września 2024.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia : 2820,00 zł

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.

Zapraszamy

Satysfakcja gwarantowana

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca terapeutyczna z rodzinami

I EDYCJA

200 godzin

Aleksandra Lewandowska-Walter

Jolanta Łazuga – Koczurowska

Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładów i warsztatów. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

 1. terapia rodzin w rozumieniu różnych teorii (wykład z elementami ćwiczeń praktycznych)
 2. pierwsze spotkanie z rodziną w ujęciu systemowym (nawiązanie kontaktu, orientacja w potrzebach)
 3. diagnoza systemu rodziny (cykl życia rodziny, ważne wydarzenia w rodzinie)- wywiad z rodziną – struktura relacji rodzinnych,- pytania cyrkularne, linearne i strategie reflektujące
 4. praca terapeutyczna z różnymi typami rodzin, ich specyficzne problemy.

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia : 1950,00 zł

 

 

Zapraszamy

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, seminariów, treningów i sesji superwizyjnych oraz stażów zawodowych w wybranych placówkach leczenia uzależnień. Wszystkie zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem środków audiowizualnych i najnowszych technik aktywnej edukacji. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały ( skrypty, pomoce, itp.)

Opłaty za szkolenia mogą być uiszczane w ratach różnej wysokości ( negocjowane z administratorem szkoleń.

Kierownikiem administracyjnym szkoleń jest Anna Czapska, za kształt merytoryczny zajęć odpowiada Jolanta Łazuga – Koczurowska

Zgłoszenia na określone szkolenie przyjmowane są drogą internetową albo pocztą tradycyjną a także on – line.

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem : kom. + 48 795 284 263

Adres do korespondencji:

 1. Agrarna 2

80 – 298 Gdańsk

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca wychowawczo – terapeutyczna

z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka”

I EDYCJA

220 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

karta-zgłoszeniowa praca wychowawczo-terapeutyczna

Szkolenie obejmuje 150 godz. warsztatów, 70 godzin superwizji oraz tygodniowy staż w społeczności terapeutycznej dla młodzieży. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka 6 sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • Postępowanie diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka
 • Interwencje korekcyjno – terapeutyczne w codziennej pracy wychowawczej
 • Społeczność terapeutyczna jako skuteczna metoda pracy z grupą
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Po odbyciu warsztatów uczestnicy szkolenia odbywają tygodniowe staże w społecznościach terapeutycznych w rekomendowanych ośrodkach leczenia , terapii i rehabilitacji uzależnień, a następnie przez okres 6 miesięcy superwizują własną pracę podczas comiesięcznych sesji superwizyjnych. Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

Koszt szkolenia : 2310,00 zł

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym

VII EDYCJA

160 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

 

Warsztat specjalistyczny umożliwia poznanie i nabycie umiejętności praktycznych pozwalających profesjonalistom pracującym z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniem w każdym wieku stosować strukturalną terapię grupową w warunkach ambulatoryjnych ( poradniach, punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dziennych), poszerzając tym samym zakres oferowanych usług

 

Koszt szkolenia : 1820,00 zł

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.

Zapraszamy

Satysfakcja gwarantowana

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca terapeutyczna z rodzinami

I EDYCJA

200 godzin

Aleksandra Lewandowska-Walter

Jolanta Łazuga – Koczurowska

karta-zgłoszeniowa praca z rodziną

Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładów i warsztatów. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

 1. terapia rodzin w rozumieniu różnych teorii (wykład z elementami ćwiczeń praktycznych)
 2. pierwsze spotkanie z rodziną w ujęciu systemowym (nawiązanie kontaktu, orientacja w potrzebach)
 3. diagnoza systemu rodziny (cykl życia rodziny, ważne wydarzenia w rodzinie)- wywiad z rodziną – struktura relacji rodzinnych,- pytania cyrkularne, linearne i strategie reflektujące
 4. praca terapeutyczna z różnymi typami rodzin, ich specyficzne problemy.

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

 

Koszt szkolenia : 1950,00 zł

 

Zapraszamy