POLSKA FEDERACJA SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH
zaprasza na XVI edycję szkolenia w dziedzinie uzależnień

w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień i Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

2020-2023

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze
uzależnień. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu Instruktora Terapii Uzależnień lub Specjalisty
Psychoterapii Uzależnień przyznawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17
kwietnia 2019 roku tj. m.in. wprowadzenie do psychopatologii i psychoterapii, koncepcje uzależnienia
i psychoterapii osób uzależnionych, oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę
zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów, leczenie farmakologiczne w terapii osób
uzależnionych, pracę terapeutyczną z bliskimi osób uzależnionych; pracę z grupami specyficznymi,
prawne aspekty używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych
substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w Rzeczypospolitej Polskiej.
Łączna liczba godzin szkolenia wynosi: 994 godzin zajęć dydaktycznych (w tym: 814 godzin
zajęć teoretycznych oraz 80 godzin stażu klinicznego i 100 godzin superwizji)
Tytuł Specjalisty Psychoterapii Uzależnień uzyskać może osoba spełniająca kryteria wynikające z
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 21 sierpnia 2018 roku (artykuł 27 ust.7) tj.
posiadająca tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub uzyskała tytuł
magistra po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalną,
socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.
Tytuł Instruktora Terapii Uzależnień uzyskać może osoba p spełniająca kryteria wynikające z
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 21 sierpnia 2018 roku (artykuł 27 ust.8) tj.
posiadająca wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.

POLSKA FEDERACJA SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH
ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk, tel. 795 284 263
http://www.pfst.pl, e-mail: pfst@interia.pl

Całkowity koszt szkolenia wynosi
11 000zł
Istnieje możliwość opłat ratalnych. Pierwszą ratę w wysokości 1.900 zł należy uiścić przed pierwszym
zjazdem szkoleniowym na konto nr: 79 1160220200000000 52685514 z dopiskiem „Szkolenie: XVI
Edycja”. Dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze zajęcia. Pozostałą kwotę należy wpłacać co kwartał
w wysokości 1200 zł.
Członkowie PFST korzystają ze zniżki w wysokości 5%.
Program zajęć szkoleniowych realizowany jest w formie wykładów, warsztatów, treningów
i seminariów odbywających się raz w miesiącu od czwartku lub od piątku do niedzieli oraz stażów
i superwizji klinicznych (odbywanych po zakończeniu części teoretycznej szkolenia):
– staż kliniczny – 80 godzin
-superwizja kliniczna – 100 godzin

Miejsce odbywania zajęć – Centrum Społeczne Agrarna, Gdańsk, ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk
Uczestnicy szkolenia samodzielnie ponoszą koszty podróży oraz wyżywienia. Na miejscu dostępne
jest zaplecze sanitarne i socjalne (z możliwością przyrządzania posiłków samodzielnie) Istnieje także
możliwość skorzystania z taniego noclegu w miejscu odbywania się zajęć. Liczba miejsc noclegowych
jest ograniczona.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację online na stronie internetowej
www.pfst.pl lub pocztą tradycyjną po pobraniu karty zgłoszeniowej ze strony internetowej na adres:
Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych
ul. Agrarna 2
80-298 Gdańsk.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową po
zakończeniu rekrutacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 15 stycznia 2020 r. Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się
w dniach 24-26 stycznia 2020 r w Gdańsku – Matarni , w Centrum Społecznym Agrarna, przy ulicy
Agrarnej 2. Początek zajęć 24 stycznia o godz. 10.00
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 795 284 263 lub drogą
e-mailowa pfst@interia.pl.

Serdecznie zapraszamy!