STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ

POLSKA FEDERACJA SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH”

statut PFST – wersja PDF do pobrania

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, zwana w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, jest powstałą w 1996 r., a zarejestrowaną w 1997 r. organizacją pozarządową.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci, okrągłej z napisem w otoku i emblematów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i wolontariuszy, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszelkiej działalności w obszarze zdrowia publicznego, promocji zdrowia, wychowania, profilaktyki, pomocy specjalistycznej, pracy socjalnej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, potrzebujących pomocy z powodu uzależnień, ubóstwa i innych ograniczeń indywidualnych i społecznych.

Stowarzyszenie urzeczywistnia cele statutowe poprzez realizację zadań w następujących obszarach:

 1. Profilaktyki i redukcji szkód

 2. Promocji zdrowia, ochrony zdrowia

 3. Pomocy medycznej i działalności leczniczej

 4. Pracy socjalnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 5. Działalności charytatywnej

 6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

 7. Przeciwdziałania patologiom społecznym

 8. Ratownictwa i ochrony ludności

 9. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów

 10. Rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 11. Działań mających na celu upowszechnianie i ochronę praw i wolności obywatelskicch oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

§ 6

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących obszarach:

 1. Tworzenie placówek i programów opartych na zasadach społeczności terapeutycznej lub społeczności korekcyjnej, szkół i placówek oświatowych, placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych, specjalistycznych placówek terapeutycznych i opiekuńczo-terapeutycznych

 2. Powoływanie placówek opartych na idei społeczności terapeutycznej adresowanych do określonych grup o specyficznych potrzebach (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, osób opuszczających zakłady karne, itp.)

 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia

 4. Propagowanie idei związanych z celami statutowymi i zadaniami Stowarzyszenia, w tym idei wspólnot społecznych oraz idei integracji najbliższego środowiska osób wykluczonych społecznie

5. Prowadzenie programów szkoleniowych w zakresie statutowych celów i zadań Stowarzyszenia

6. Powołanie Zespołu do badań jakości i efektywności programów społeczności terapeutycznych i innych programów dotyczących działań w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia

7. Tworzenie grup wsparcia dla osób zawodowo zajmujących się działalnością w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia, zapewnienie im możliwości korzystania z superwizji, pomocy prawnej, oraz ustawicznego kształcenia się i rozwoju osobistego poprzez udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach oraz stażach w placówkach zrzeszonych w Stowarzyszeniu

8. Powołanie Centrum Szkoleń i Rozwoju Zawodowego Psychoterapeutów

9. Opracowywanie i wydawanie publikacji poświęconych problematyce uzależnień i społeczności terapeutycznych oraz innych celów statutowych Stowarzyszenia

10. Pozyskiwanie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych

11. Działania związane ze współpracą z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień i społeczności terapetycznych oraz realizacją działań w zakresie innych celów statutowych Stowarzyszenia

12. Promowanie wartości etycznych i profesjonalnych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna która złożyła wypełnioną deklarację członkowską, akceptuje cele Stowarzyszenia zawarte w statucie i jest gotowa przyczyniać się do ich realizacji oraz posiada rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Uchwałę o przyjęciu lub nieprzyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny po otrzymaniu deklaracji i rekomendacji, o których mowa w § 8 pkt.1 w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji.

 3. Przewiduje się możliwość wstępowania do Stowarzyszenia osób niebędących obywatelami Polski, a także osób nieposiadających zameldowania na terenie Polski.

 4. W przypadku otrzymania decyzji odmownej kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

 4. Brać udział we wszelkich działaniach statutowych Stowarzyszenia

5. Posiadać legitymację Stowarzyszenia i prawo noszenia odznaki Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia, uchwał jego władz oraz innych norm postępowania i decyzji obowiązujacych w Stowarzyszeniu

 2. Uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

 3. Propagowanie wartości i idei Stowarzyszenia

 4. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji.

 2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 4. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia

 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu

 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia, uchwał jego władz oraz innych norm postępowania i decyzji obowiązujących w Stowarzyszeniu

 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

 5. Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego orzeczenie jest ostateczne.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

1. Władzami stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

b. Zarząd Główny Stowarzyszenia

c. Komisja Rewizyjna

d. Komisja Etyki

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

5. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Etyki, władzom tym przysługuje prawo kooptacji przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia co 5 lat, zawiadamiając członków Stowarzyszenia pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę póżniej tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

 2. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia

 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej

 5. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki)

 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich

 7. Nadawanie godności członka honorowego

 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych

 9. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

 10. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną

 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia:

 1. z własnej inicjatywy

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków stowarzyszenia.

 2. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym w liczbie nie większej niż 7 osób i nie mniejszej niż 5.

 3. Zarząd Główny stowarzyszenia składa się z przewodniczącego, dwóch vice-przewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz, w przypadku składu 7-osobowego dwóch członków Zarządu

 4. Członkiem Zarządu Głównego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Za swoją działalność Zarząd Główny odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

 6. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków Zarządu pochodzących z wyborów.

 7. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu Głównego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 20

Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 3. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia

 4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia

 5. Uchwalanie bieżących planów działalności Stowarzyszenia

 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, kierowanie wniosków do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia oraz o jego pozbawienia

 7. Zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych

 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji

 9. Powoływanie placówek i projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadzorowanie ich działalności

 10. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu członków Zarządu Glównego Stowarzyszenia

 11. Powoływanie komisji i struktur powstających przy Zarządzie stowarzyszenia

 12. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

 13. Powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Stowarzyszenia

 14. Powoływanie i odwoływanie kierowników placówek i projektów

 15. Sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz jego publikowanie

 16. Składanie wyjaśnień i zgłaszanie zastrzeżeń do protokołów kontroli zewnętrznych prowadzonych w Stowarzyszeniu przez uprawnione organy.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, którzy wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego.

 2. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia odrębny od Zarządu Głównego Stowarzyszenia, i niepodległy mu w zakresie realizacji swoich zadań statutowych.

 3. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 5. W razie skazania członka Komisji Rewizyjnej za przestępstwo wymienione w pkt. 4 traci on automatycznie swój mandat.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Komisja Rewizyjna zgłasza kandydatów Stowarzyszenia do organizacji i instytucji działających w obszarach celów statutowych Stowarzyszenia.

 8. Komisja Rewizyjna reprezentuje Stowarzyszenie w umowach i sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

 2. Występowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskami i innymi postulatami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli

 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia

 4. Składanie Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia sprawozdań z działalności

 5. Występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Stowarzyszenia

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 23

1. Komisja Etyki Stowarzyszenia jest organem doradczym powoływanym do czuwania nad przestrzeganiem standardów etycznych przez członków i pracowników Stowarzyszenia.

2. Komisja Etyki składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Komisji Etyki nie mogą wchodzić w skład Zarządu Głównego ani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Etyki nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

5. W razie skazania członka Komisji Etyki za przestępstwo wymienione w pkt. 4 traci on

automatycznie swój mandat.

§ 24

1. Komisja Etyki działa na podstawie regulaminu Komisji Etyki zatwierdzanego przez Zarząd Główny oraz zbioru standardów etycznych Stowarzyszenia przyjętego uchwałą przez Zarząd Główny na podstawie upoważnienia otrzymanego od Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2. Komisja etyki ma prawo występować do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskami w zakresie celów statutowych Komisji oraz brać udział w pracach Zarządu Głównego z glosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół praw, których przedmiotem są nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań jego członków, członków jego organów lub pracowników, jak również osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).

 3. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 4. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku od osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu stowarzyszenia.

 5. Stowarzyszenie nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub zamawiać usług podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§ 26

Na fundusze składają się:

 1. wpływy z opłat wpisowych i składek członkowskich

 2. dotacje i subwencje, spadki, zapisy i darowizny

 3. dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dochody z majątku Stowarzyszenia

 4. wpływy z ofiarności publicznej

 5. wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 27

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

 2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej.

§28

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§29

 1. Dla ważności oświadczeń woli Stowarzyszenia wymagane są podpisy Przewodniczącego oraz członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 2. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis Przewodniczącego, Sekretarza, lub osoby przez nich upoważnionej.

 3. W szczególnych wypadkach Zarząd stowarzyszenia może ustanowić pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 2. Uchwała, o której mowa w punkcie 1 podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§ 31

 1. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zadecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 2. Uchwała, o której mowa w punkcie 1 podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§ 32

1. statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Łodzi dnia 30 marca 2019 r. Tym samym traci moc statut przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Łodzi 7 lutego 2004 roku.