Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

zaprasza na

szkolenia specjalistyczne

2020 – 2023

OFERTA w wersji PDF do pobrania

Odkrycie źródła siły w samym sobie

jest w konsekwencji najlepszą przysługą

jaką możemy wyświadczyć innym ludziom

Rollo May – „Miłość i wola”

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych prowadzi szkolenia od 1997 r. Rozpoczęliśmy naszą szkoleniową działalność zanim wprowadzono w Polsce system certyfikacji zawodowej. Byliśmy inicjatorami tego systemu i jego współtwórcami przez ponad 20 lat dbając o doskonalenie i rozwój umiejętności i kompetencji osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom używającym substancje psychoaktywne. Mamy za sobą 15 edycji szkoleń certyfikujących. W prowadzonych przez zespół PFST programach szkoleniowych uczestniczyło dotychczas około 10 000 osób. Zachęceniu przez uczestników tych szkoleń, odpowiadając na potrzeby środowiska profesjonalistów przedstawiamy pierwsze propozycje szkoleń na najbliższe lata.

Zespół szkoleniowców to teoretycy i praktycy z dlugoletnim doświadczeniem zawodowym, legitymujący się niekwestionowanym dorobkiem w zakresie psychoterapii, profilaktyki uzależnień, psychokorekcji oraz szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Realizujemy tylko autorskie, nowatorskie i sprawdzone programy szkoleniowe.

Wykorzystujemy najnowszą światową wiedzę i doświadczenia w zakresie profilaktyki i psychoterapii uzależnień .

.

Udział w naszych szkoleniach zapewnia:

 • Poszerzenie wiedzy i doświadczenia

 • Rozwój osobisty

 • Profesjonalizm i kompetencje

 • Niekonwencjonalny warsztat własnej pracy

 • Umiejętność stosowania nowoczesnych metod w praktyce psychoterapeutycznej z każdym klientem

 • Satysfakcję osobistą i zawodową

 • Integrację ze środowiskiem zawodowym

 

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych udziela swoim członkom zniżek za udział w szkoleniach w wysokości 10 %.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, seminariów, treningów i sesji superwizyjnych oraz stażów zawodowych w wybranych placówkach leczenia uzależnień. Wszystkie zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem środków audiowizualnych i najnowszych technik aktywnej edukacji. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały ( skrypty, pomoce, itp.)

Opłaty za szkolenia mogą być uiszczane w ratach różnej wysokości ( negocjowane z administratorem szkoleń.

Kierownikiem administracyjnym szkoleń jest Anna Czapska, za kształt merytoryczny zajęć odpowiada Jolanta Łazuga – Koczurowska

Zgłoszenia na określone szkolenie przyjmowane są drogą internetową albo pocztą tradycyjną a także on – line. Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej PFST ( www.pfst.pl

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem : kom. + 48 795 284 263

Adres do korespondencji:

ul. Agrarna 2

80 – 298 Gdańsk

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca wychowawczo – terapeutyczna

z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka”

I EDYCJA

220 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

Szkolenie obejmuje 150 godz. warsztatów, 70 godzin superwizji oraz tygodniowy staż w społeczności terapeutycznej dla młodzieży. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka 6 sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • Postępowanie diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka

 • Interwencje korekcyjno – terapeutyczne w codziennej pracy wychowawczej

 • Społeczność terapeutyczna jako skuteczna metoda pracy z grupą

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych

 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Po odbyciu warsztatów uczestnicy szkolenia odbywają tygodniowe staże w społecznościach terapeutycznych w rekomendowanych ośrodkach leczenia , terapii i rehabilitacji uzależnień, a następnie przez okres 6 miesięcy superwizują własną pracę podczas comiesięcznych sesji superwizyjnych. Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

Koszt szkolenia : 2310,00 zł

Zgłoszenia na szkolenie do 30 października 2019.

Terminy:

I sesja warsztatowa – 08 – 10 listopada 2019

II sesja warsztatowa – 06 – 08 grudzień 2019

III sesja warsztatowa – 10 – 12 styczeń 2020

IV sesja warsztatowa – 07 – 09 luty 2020

V sesja warsztatowa – 06 -08 marzec 2020

VI sesja warsztatowa – 17 – 19 kwiecień 2020

Staże zawodowe: w okresie kwiecień – czerwiec 2020

Superwizje: od lipca do grudnia 2020 ( 1 spotkanie w miesiącu)

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym

VII EDYCJA

160 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

Warsztat specjalistyczny umożliwia poznanie i nabycie umiejętności praktycznych pozwalających profesjonalistom pracującym z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniem w każdym wieku stosować strukturalną terapię grupową w warunkach ambulatoryjnych ( poradniach, punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dziennych), poszerzając tym samym zakres oferowanych usług

Szkolenie obejmuje 6 spotkań weekendowych ( piątek – niedziela) . Prowadzone jest nowoczesnymi technikami.

Terminy sesji:

 1. Sesja – 14 – 16. 02. 2020 – sesja inauguracyjna !!!

 2. Sesja – 27 – 29. 03. 2020

 3. Sesja – 24 – 26. 04. 2020

 4. Sesja – 15 – 17.05. 2020

 5. Sesja – 26 – 28.06. 2020

 6. Sesja – 17 – 18.07. 2020

Z A P I S Y na szkolenie do 31 stycznia 2020.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia : 1820,00 zł

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.

Zapraszamy

Satysfakcja gwarantowana