Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz rezultatami projektu Dart Out realizowanego przez Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, włoską organizację CEIS Formazione w Modenie oraz grecką ARGO w Salonikach w latach 2021-2023.-
„Z dumą informujemy, że projekt Dart Out, realizowany we współpracy z Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, włoską organizacją CEIS Formazione oraz grecką ARGO, w ramach programu ERASMUS+, zakończył się sukcesem! 🌍🤝
Celem projektu było nawiązanie współpracy między ośrodkami, wymiana doświadczeń oraz stworzenie autorskiego programu arteterapeutycznego. Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę, stała się narzędziem do pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem, umożliwiając wyrażanie siebie za pomocą różnych form artystycznych, w tym tańca, muzyki i nie tylko.
Dziękujemy Narodowej Agencji za wsparcie finansowe. To było dla nas ogromne doświadczenie, które zaowocowało programem arteterapeutycznym, a także cennymi wymianami doświadczeń między partnerami. 🙌
***
We are proud to announce that the Dart Out project, realized in collaboration with the Treatment, Therapy, and Rehabilitation Center for Children and Youth in Gdańsk, the Italian organization CEIS Formazione, and the Greek organization ARGO, under the ERASMUS+ program, has been a success! 🌍🤝
The main goal of the project was to establish cooperation between centers, exchange experiences, and develop an original art therapy program. Art therapy, a form of therapy through art, became a tool to help individuals affected by addiction, enabling self-expression through various artistic forms, including dance, music, and more.
We express our gratitude to the National Agency for their financial support. It has been a tremendous experience for us, resulting in an art therapy program and valuable exchanges of experiences among partners. 🙌
***
Zapraszamy do zapoznania się z efektami dwuletniej pracy zespołu projektowego Dart Out! 🚀 Wspólnie z MONAR OLTiRU w Gdańsku, CEIS FFormazione w Modenie oraz ARGO w Salonikach stworzyliśmy materiały ewaluacyjne projektu.
Poniżej znajdziecie linki do gotowych warsztatów w języku polskim, angielskim, greckim i włoskim, wyników ankiet wraz z opracowaniem, oraz opisów 3 niezależnych warsztatów przygotowanych przez organizacje partnerskie. 🌍🤝
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich ogromny wkład w rozwój projektu! 💙💡 #DartOut #TransformativeJourney #EwaluacjaProjektu
***
Explore the outcomes of the two-year collaborative effort of the Dart Out project team! 🚀 Together with MONAR OLTiRU in Gdańsk, CEIS FFormazione in Modena, and ARGO in Thessaloniki, we have created evaluation materials.
Below, you’ll find links to ready-to-use workshops in Polish, English, Greek, and Italian, survey results with analysis, and descriptions of three independent workshops prepared by partner organizations. 🌍🤝
Stay tuned to our website for more updates and a heartfelt thank you to all participants for their tremendous contributions to the project’s development! 💙💡 #DartOut #TransformativeJourney #ProjectEvaluation
***