Z przyjemnością informujemy, że jako Polska Federacja Społeczności
Terapeutycznych zakończyliśmy realizację projektu badawczego: „Pomiar skuteczności
czynników leczących w społecznościach terapeutycznych dla uzależnionych osób dorosłych”

realizowanego w latach 2022-2023, na zlecenie Krajowego Centrum do Spraw

Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54.
Celem projektu był pomiar czynników leczących w społecznościach terapeutycznych
dla dorosłych uzależnionych (18-30 lat) i powiązanie ich występowania oraz natężenia z
efektami leczenia, w postaci istotnych zmiennych indywidualnych (psychologicznych) oraz
społecznych (poziom funkcjonowania społecznego, w tym zmienne bezpośrednio związane z
używaniem substancji i innymi zachowaniami ryzykownymi). W badaniach wzięły udział
osoby leczące się w 47 ośrodkach stacjonarnych, w których stosuje się metodę społeczności
terapeutycznej. Przedstawiony do recenzji raport uzyskał pozytywną opinię Pana Profesora
Jana Czesława Czabały.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego – tak
ważnego dla społeczności terapeutycznych – przedsięwzięcia.